Contents

【转】原创作品,允许转载。转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处、作者信息和本声明,否则将追究法律责任。
http://blog.csdn.net/libaineu2004/article/details/19030129

此篇文章参考qtcn论坛整理而成,因为文字和图片是本人亲自组织,所以仍算原创。
http://www.qtcn.org/bbs/read-htm-tid-30650.html
http://blog.csdn.net/yangxiao_0203/article/details/7488967

如图所示,QT自带的内建标准对话框QFontDialog、QColorDialog、QMessageBox。默认的文字全是英文的。QLineEdit和QTextEdit的右键菜单,默认的文字也全是英文的。
请问,如何可以把文字修改成中文或其他语言文字?
解决方案如下:
简体中文的解决思路是打开Qt安装目录下的translations,找到qt_zh_CN.qm和qt_zh_CN.ts。
直接用qt_zh_CN.qm即可,如果确实有翻译不完全的,打开qt_zh_CN.ts翻译一下重新生成.qm文件即可。
即:把translation/qt_zh_CN.qm加载到QTranslator中。
其他国语言方法类似。


参考源码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>
#include <QTranslator>
int main(int argc, char *argv[])
{
QApplication a(argc, argv);
//加载Qt标准对话框的中文翻译文件
QTranslator tran;
bool ok = tran.load("qt_zh_CN.qm", "C:\\qt\\4.8.5_VS2010\\translations\\");//注,这里使用的是绝对路径,建议把.qm拷贝到工程目录下,然后使用相对路径.
a.installTranslator(&tran);
//加载用户自定义的界面翻译文件
QTranslator user;
ok = user.load("user_zh.qm", ":/");
a.installTranslator(&user);
//设置全局文字大小,非必需,根据自身情况使用
QFont font = a.font();
font.setPointSize(9);
a.setFont(font);
MainWindow w;
w.show();
return a.exec();
}最终效果图:
如果软件想动态得切换语言,则需要定义一个全局函数供调用,举例如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>
#include <QTranslator>
QTranslator g_tran;//必须设置成全局变量,如果是局部变量,设置将失效。
void setLanguage(int lan)//全局函数,可供其他文件调用
{
bool ok = false;
if (lan == 1)//中文
{
ok = g_tran.load("qt_zh_CN.qm", ":/lan/");//这里使用Qt资源文件,把.qm文件拷贝到项目路径/lan之下
}
else if (lan == 2)//英文
{
ok = g_tran.load("", ":/lan/");
}
QCoreApplication::installTranslator(&g_tran);
//或者写成qApp->installTranslator(&g_tran);
}
int main(int argc, char *argv[])
{
QApplication a(argc, argv);
setLanguage(1);//调用全局函数
MainWindow w;
w.show();
return a.exec();
}
Contents